พืชดอก  

    พืชแบ่งได้เป็นสองพวกใหญ่ๆ  คือ  พืชมีดอก  กับพืชไม่มีดอก เรามักเรียกพืชมีดอกว่า  พืชดอก  และเรียกพืชพืชไม่มีดอกว่า  พืชไร้ดอก
ลักษณะของพืชมีดอก
    พืชมีดอก หมายถึง พืชที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออก ดอก เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์ เช่น เงาะ ทุเรียน  กุหลาบ มะลิ บัว กล้วยไม้ พืชดอกบางชนิดมีดอกขนาดใหญ่สามารถมองเห็นชัดเจนเช่น ดอกผลไม้ต่าง ๆ พืชบางชนิดมีดอกขนาดเล็กมาก จนมองเกือบไม่เห็นส่วนประกอบต่าง ๆภายในดอก เช่น จอก แหน สีของดอก ก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของพืช แม้แต่พืชชนิดเดียวกัน แต่ต่างพันธุ์ก็ให้ดอกที่มีลักษณะและสีที่แตกต่างกันได้

Advertisements