พืชดอกมีวิธีการสืบพันธุ์  2   แบบ  คือ                                                                        
   
     1.  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ  สิ่งสำคัญที่บอกเพศของพืชดอก  คือ  เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ จึงเป็นการสืบพันธุ์ที่เกิดการผสมระหว่างละอองเกสรตัวผู้กับไข่ในรังไข่ของเกสรตัวเมีย     เมื่อผสมกันแล้วก็เจริญเติบโตเป็นเมล็ด    ซึ่งนำไปเพาะจะสามารถงอกเป็นพืชต้นใหม่ได้
– กระบวนการในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก 
 คือ  1. การถ่ายละอองเกสร           2. ผสมเกสร

     2.  การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ  เป็นวิธีการสืบพันธุ์อย่างง่าย  ๆ  ของพืชที่จะเกิดต้นใหม่ได้โดยไม่ต้องใช้เมล็ด  หรือการผสมเกสรแต่อย่างใด                    
– พืชดอกมีวิธีการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศอยู่หลายวิธี  เช่น      การแตกหน่อ การตอนกิ่ง การติดตา

Advertisements