สถานการณ์ปัญหา
        นายอาทิตย์ต้องการทำสวนดอกกุหลาบ เขาจึงไปศึกษาหนังสือเกี่ยวกับการเพาะปลูกดอกไม้
และนำความรู้ที่ได้ศึกษา มาลงมือเพาะปลูกต้นกุหลาบด้วยตนเอง แต่ผลที่ได้ไม่ค่อยประสบ
ความสำเร็จเพราะ ต้นกุหลาบบางต้น มีต้นสูงและมีดอกที่สวยงาม แต่บางต้นแคระแกรน
และดอกมีสีที่ไม่สวยงาม นายอาทิตย์จึงอยากแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เขาจึงไปปรึกษา
ผู้รู้เกี่ยวกับพืชดอกให้ช่วยคำแนะนำ

      ภารกิจ
1. ถ้าหากนักศึกษาเป็นผู้รู้เกี่ยวกับพืชดอก ท่านควรให้คำแนะนำแก่นายอาทิตย์
ให้ใช้การสืบพันธุ์แบบใด จึงจะเหมาะสมกับต้นกุหลาบ และเพราะเหตุใด
2. ให้วิเคราะห์ว่า การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมีกี่ขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนทำอย่างไรบ้าง
3. จงวิเคราะห์ว่าต้นกุหลาบสามารถสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศด้วยวิธีการใดบ้างและทำอย่างไร

Advertisements