ผลกระทบของน้ำเสียต่อสิ่งแวดล้อม
1.เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น อหิวาตกโรค บิด ท้องเสีย
2.เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงนำโรคต่าง ๆ
3.ทำให้เกิดปัญหามลพิษต่อดิน น้ำ และอากาศ
4.ทำให้เกิดเหตุรำคาญ เช่น กลิ่นเหม็นของน้ำโสโครก
5.ทำให้เกิดการสูญเสียทัศนียภาพ เกิดสภาพที่ไม่น่าดู เช่น สภาพน้ำที่มีสีดำคล้ำ
ไปด้วยขยะ และสิ่งปฎิกูล
 6.ทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่น การสูญเสียพันธุ์ปลาบางชนิดจำนวน
สัตว์น้ำลดลง
7.ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในระยะยาว

Advertisements