ประเภทของแหล่งน้ำ   
 มีอยู่ 2 ประเภทคือ
1.แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
    – น้ำบนผิวดิน ได้แก่ มหาสมุทร  แม่น้ำ  ลำคลอง  หนอง  บึง เป็นต้น
            ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณน้ำบนผิวดิน
 1. ปริมาณฝนที่ตก
 2. ความสามารถในการเก็บกักน้ำบนพื้นดิน
 3. อัตราการระเหยของน้ำ
 4. ปริมาณน้ำที่ได้รับเพิ่มเติมจากที่อื่น
  – น้ำใต้ดิน  ได้แก่  น้ำบาดาล
             ปัจจัยที่มีผลกับความอุดมสมบูรณ์ของน้ำบนผิวดิน  
 1. ปริมาณที่น้ำซึมลงไปใต้ผิวดิน
 2. ความสามารถในการเก็บกักน้ำไว้ในชั้นหิน

2.  แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
            ได้แก่  เขื่อน  อ่างเก็บน้ำ  ขุดคลอง  บ่อน้ำ เป็นต้น

Advertisements