สถานการณ์ปัญหา

นายวิเชิดเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เขาได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ไปศึกษาแม่น้ำในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
 เขาได้พบว่าแม่น้ำที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้รับการดูแล เพราะตรวจสอบดูน้ำแล้วพบว่าสภาพน้ำ
ไม่ค่อยสะอาด และเริ่มมีกลิ่นเหม็น   นายวิเชิดจึงคิดหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกัน
น้ำเน่าเสีย

 ภารกิจ

1. ถ้าท่านเป็นนายวิเชิด ท่านควรจะรณรงค์ให้   ชาวบ้านตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของน้ำอย่างไร
2. จงวิเคราะห์ว่าปัญหาน้ำเสียจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างไร และจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร จงอธิบาย
3. ให้วิเคราะห์ว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำนั้นควรทำอย่างไร  พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

Advertisements